رستوران کافه گیاهی مهر میترا

مهربانم سلام

سپاس ار اینکه امروز سایه پر از مهر میترا، که همیشه شاد است و مهربان انتخاب کرده اید، سالهاست من و مادرم در آرزوی رستورانی بودیم که در آن طعامی با عشق و ایمان و مهر پخت شود و با راستی و دوستی پذیرای مقدم شما باشد. امروز رویای ما در کنار ماست و پروردگارم به ما ارزانی داشته، امیدوارم قدر این لطف و برکت الهی که چیزی جز خدمت به شما نیست را بدانیم و امانت دار مهربانیهای شما باشیم...رستوران جدید ما نامی بر گرفته از میترای آسمانی است، نامی به معنای خداوندگار مهر و محبت، نگهبان دوستی و راستی، نامی بر گرفته از فرهنگ ایران زمین و نامی برگرفته از نام پر مهر ماردم.وصف عشق مادرم همان مهر میتراست.

"رستوران گیاهی مهر میترا"

رستورانی که سعی بر آن دارد که دیوارش از جنس راستی، زمینش از جنس دوستی، سقفش از جنس آگاهی و غذایش از جنس مهربانی باشد، رستورانی که جمله کار کنانش عاشق باشند، عاشق لبخند شما، عاشق دیدار شما، عاشق خدمت به شما

شعار ما همان شعار قدیمی است، شاد و مهربان باشید.

میترا و علی

. آدرس اینترنتی: www.mehremitra.ir